คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลำดับ. ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม ประธานกรรมการ
2 ศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
3 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
4 ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
5 ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
6 ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
8 รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
9 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
11 รองศาสตราจารย์ภณิตา สุนทรไชย ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร สุจารี ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ บุตรศาสตร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร สายแก้ว ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชนะ ยี่สารพัฒน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
17 อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา ผู้แทนคณะจารย์-กรรมการ
18 อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
19 อาจารย์ธีรภัทร ลอยวิรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำ-กรรมการ
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง กรรมการและเลขานุการ
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ