หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

สำนัก
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
สำนักบริการวิชาการ
ศูนย์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานอาคารสถานที่
กองนโยบายและแผน
กองคลัง
กองกลาง
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฝ่าย / กอง
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์หนองคาย
หน่วยงานอื่นๆ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษา ดร.สมเจตน์ ภูศรี
โรงเรียนสาธิต
โรงแรมสวนวรุณ
ปริญญาบัตร
จดหมายพระวรุณฉบับออนไลน์
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาฯ
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย