ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กิจกรรมมหาวิทยาลัยประจำปี 2556
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555
พิธีซ้อมรับปริญญา
โรงเรียนเครือข่าย
ครูปฐมวัยสู่อาเซียน
วันนเรศวร
กิจกรรมวันสงกรานต์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันจักรี
เผ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมมหาวิทยาลัยประจำปี 2551
การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ 65
การประชุมสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551
คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
คอมฯ ป.โท ศึกษาดูงาน
โครงการต้นกล้าแห่งชีวิต สืบสานภูมิปัญญาไทย การทำนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
งานแข่งขันกีฬาสามัคคีปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551
พิธีเปิดโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิธีเปิดสนามวย เวที ยอดยิ่ง