• Posted: 03 พฤษภาคม 2562
  • By: Webmasters
  • เปิดอ่าน: 1,392 ครั้ง

ประกาศ ผลการคัดเลือกประเภทรับตรงโดยคณะดำเนินการ ช่วงที่ 1 เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการคัดเลือกประเภทรับตรงโดยคณะดำเนินการ ช่วงที่ 1
เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ที่แสดงความจำนงเป็นนักศึกษา ด้วยการชำระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อแล้ว
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินยืนยันสิทธิ์จำนวนดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศต้องนำส่งหลักฐานการเข้าศึกษาและเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกใหม่
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เวลา 08.30 - 12.00 น. หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

 

คลิกดูประกาศรายชื่อ

 

คลิกตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์