• Posted: 09 กรกฏาคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 187 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 
ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จึงขอเชิญท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และรับฟังผลการประเมินฯ

 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1.

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.

รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ  เพ็งชัย

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา  จักรไชย

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม