• Posted: 01 พฤศจิกายน 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 183 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop ระดมความคิดเห็น การจัดทำแนวทางในการวางนโยบาย เป้าหมาย และแผนที่นำทาง เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใน 12 ปี (พ.ศ. 2563-2575)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop ระดมความคิดเห็น การจัดทำแนวทางในการวางนโยบาย เป้าหมาย และแผนที่นำทาง เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใน 12 ปี (พ.ศ. 2563-2575)