• Posted: 04 เมษายน 2562
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 547 ครั้ง

ประกาศรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รับวุฒิวันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาคปกติ รับวุฒิวันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
อนุมัติวันที่ 27 มีนาคม 2562
รับวุฒิวันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

** ผู้มีรายชื่อนัดรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป **

ขั้นตอนการรับหลักฐาน
   1. แจ้ง ลำดับที่ หน้าชื่อ
   2. นาใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
   3. ยื่น ใบปลดหนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
(วันที่ 9 เมษายน 2562 กองคลังและงานทะเบียน รับชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและแจกหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)