• Posted: 16 พฤษภาคม 2562
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 223 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาพมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาพมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) พ.ศ.2562