• Posted: 08 กรกฏาคม 2562
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 230 ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา ภาค ปกติ / กศ.บป. ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 อนุมัติวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 รับวุฒิสำเร็จกำรศึกษำ (ใบรับรองคุณวุฒิ - Transcript) วันที่ 10 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
ภาค ปกติ / กศ.บป.
ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
อนุมัติวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
รับวุฒิสำเร็จกำรศึกษำ (ใบรับรองคุณวุฒิ - Transcript) วันที่ 10 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการรับหลักฐาน
   1. แจ้ง ลำดับที่ หน้าชื่อ
   2. นาใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
   3. ยื่น ใบปลดหนี้ พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อรับหลักฐานสาเร็จการศึกษาที่งานทะเบียน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา