• Posted: 10 สิงหาคม 2562
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 323 ครั้ง

ประกาศขอสำรเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคปกติ ภาคกศ.บป

ประกาศแจ้งให้ทราบ

การขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ภาคกศ.บป  ระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562

ภาคปกติ ระหว่างวันที่  13 – 23 สิงหาคม 2562

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   เข้ายืนยันขอสำเร็จการศึกษา ในระบบบริการการศึกษาพิมพ์คำร้องขอสำเร็จการศึกษาและพิมพ์ใบชำระเงิน 100 บาท จ่ายที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

เมื่อชำระเงินแล้วให้แนบ (ใบเสร็จสีขาว) 1 แผ่น

พร้อมส่งคำร้องขอสำเร็จ ฯ และส่งรูปถ่ายชุดครุย จำนวน 4 แผ่น ขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น ขนาด 2 นิ้ว 2  แผ่น

เซ็นชื่อส่งที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

 ------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมคำร้องขอสำเร็จ
1. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
2. ใบเสร็จที่ชำระเงินแล้ว (สีขาว) ที่จ่ายเงินธนาคาร 1 แผ่น
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น เขียน รหัสนักศึกษา เขียนชื่อ นามสกุล สาขาวิชาเอก  หลังรูป 4 แผ่น
4. เซ็นชื่อส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา