• Posted: 13 สิงหาคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 179 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

Click Download PDF