• Posted: 07 กันยายน 2562
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 238 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ / กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักศึกษาผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ / กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

***หมายเหตุ***
รายชื่อนี้เป็นรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 เท่านั้นไม่ใช่รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา 1/2562
***** ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา 1/2562 ได้ ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตร และเกรดเข้าครบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 *******
ถ้ายื่นขอสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีการลงทะเบียนเรียน 1/2562 นักศึกษาต้องทำเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษา 1/2562 ด้วย
ให้นักศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, วัน-เดือน-ปีเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม, สัญชาติ, สถานที่เกิด, ศาสนา
หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
** สำหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้แก้ไขให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะครุศาสตร์