• Posted: 24 มีนาคม 2563
  • By: พงษ์นัฐ  อักษร
  • เปิดอ่าน: 1,526 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การปรับแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป (โดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การปรับแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป(โดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19