• Posted: 15 กรกฏาคม 2562
 • By: งานประชาสัมพันธ์
 • เปิดอ่าน: 717 ครั้ง

เตือน! ไข้เลือดออกระบาด

  ด้วยศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 15 กรกฎาคม 2562 มีผู้ป่วยแล้ว 6 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาทั้งหมด และขอความร่วมมือให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะนี้ ดังนี้
 1. หากมีไข้สูง 38.5 องศาเซลเซียส ไข้สูงติดต่อกัน 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น อ่อนเพลีย ซึมลง ปัสสาวะสีเข้ม หรือไข้ลดลงแต่อาการแย่ลงซึมกว่าเดิม เบื่ออาหาร ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที และห้ามซื้อยารับประทานเอง
 2. กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการไข้สูงระยะนี้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงไข้ลด ได้แก่ คนอ้วน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้หญิงที่มีประจำเดือน
 3. ขอให้มีการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบเข้มข้นจริงจัง และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ด้วยการปฏิบัติ 3 เก็บ ดังนี้
            - เก็บบ้าน (ห้องพัก) ให้สะอาด โปร่งโล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่อาศัยเกาะพักของยุง
            - เก็บขยะ เศษภาชนะรอบๆ บ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
            - เก็บน้ำ ปิดภาชนะให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่
 4. ขอเน้นย้ำให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในหอพักและชุมชนอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง เนื่องจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำหรือยุงลายมาจากครัวเรือนและชุมชนไม่มีการจัดการขยะ และจัดเก็บขยะไม่ถูกต้อง