• Posted: 18 กันยายน 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 518 ครั้ง

ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าพบ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เพื่อกราบเรียนกำหนดการและขั้นตอนในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เป็นไปอย่างสมเกียรติ

ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าพบ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เพื่อกราบเรียนกำหนดการและขั้นตอนในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เป็นไปอย่างสมเกียรติ

ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 แก่ นายชวน หลีกภัย ในปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษานั้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ผู้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สุวกิจ ศรีปัดถา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ อาจารย์นรภัทร น้อยหลุบเลา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะตำแหน่งรองอธิการบดี ได้เข้าพบ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เพื่อกราบเรียนขั้นตอนและกำหนดการในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และสมเกียรติ