• Posted: 27 กรกฏาคม 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 658 ครั้ง

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
“Matching business with expertise(MBE)”
📝📲เพื่อสร้างฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ ความสามารถของบุคลากร ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการ และสำนักบริการวิชาการจะสามารถสุ่มเลือกวิทยากรหรือนักวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการ เศรษฐกิจ และอื่นๆ ต่อไป
📍อย่าลืมกรอกข้อมูลกันนะคะ 🤟🌸
ตาม Link ด้านล่างนี้👇🌍
ฐานข้อมูลวิชาการ