• Posted: 06 มิถุนายน 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 6,793 ครั้ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝาย เสนอ กระเป๋าถือผ้าไหมลวดลายร่วมสมัย

ผลงานจาก กิจกรรมสืบสาน สร้างสรรค์ผสานอัตลักษณ์
ภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ที่ปรึกษาโครงการ โดย
อาจารย์ ธรรมนูญ พัดมะนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และ
อาจารย์ สรัญญา ภักดีสุวรรณ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม