• Posted: 20 มีนาคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 996 ครั้ง

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชนะเลิศ “การประกอบอาหารว่างวิถีไทย”

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6 
ประเภท “การประกอบอาหารว่างวิถีไทย” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

1. นายอัครพล เคนโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
2. นางสาวภาวิณี จันทร์วิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3