• Posted: 24 เมษายน 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 605 ครั้ง

ประกาศ เกณฑ์การตัดสินผลงานวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒(QA_KM Day2019)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลงานวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒(QA_KM Day2019)

*****************************

ด้วย สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพจะจัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒(QA_KM Day2019)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของบุคคลหรือหน่วยงานด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นด้านการผลิตบัณฑิตและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทยด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและด้านการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน(เครือข่าย)ในบริหารจัดการ นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยฯและเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นต้นแบบและเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อ ๒ กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(๑) ต้องเป็นผลงานของเจ้าของผลงานหรือในนามของหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

(๒) การส่งผลงานต้องส่งไฟล์ผลงานตามแบบฟอร์มที่สำนักมาตรฐานฯ กำหนด โดยใช้Font Th SarabunPSK ขนาด ๑๖ เพื่อคณะผู้จัดทำจะได้รวบรวมผลงานจากเจ้าของผลงานหรือในนามของหน่วยงานภายในต่างๆ มาจัดทำเป็นรูปเล่มสูจิบัตรงานQA_KM Day 2019 ต่อไป

(๓) ในกรณีที่ต้องการส่งมากกว่า ๑ผลงานในแต่ละด้าน กรุณาส่งผลงานแยกในแต่ละผลงานพร้อมระบุข้อมูลในแบบฟอร์มให้ชัดเจน เช่น ผลงานของผู้ส่งหรือหน่วยงานก โปรดระบุ ก๑และ ก๒เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียง ๑ ผลงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้๑ท่านหรือหน่วยงาน ในแต่ละด้าน

ข้อ ๓ วิธีการส่งผลงาน

(๑) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดการเขียนผลงานและเอกสารประกอบการส่งผลงานได้ที่ http://qa.rmu.ac.th

(๒) กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการเขียนผลงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้องสามารถส่งผลงานได้๒ช่องทาง คือ E-mail: qa.rmu1@gmail.comหรือส่งผลงานด้วยตนเองที่สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ

(๓) ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวอันนา อ่อนมากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐๙๘-๒๒๙๖๕๓๒หรือสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๒๒๑๔ภายใน ๒๑๒หรือEmail: qa.rmu1@gmail.com

ข้อ ๔ ลักษณะผลงานที่ส่งมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(๑) ผลงานที่นำเสนอ มีเนื้อหาและกระบวนการดำเนินการที่น่าสนใจ และมีลำดับขั้นตอนตามหลักการจัดการองค์ความรู้

(๒) ผลงานมีความชัดเจนขององค์ความรู้สามารถนำเสนอองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจนโดยนำเสนอให้เห็นถึงชุดองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน หรือมีหลักฐานองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้

(๓) ผลงานสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำไปใช้พัฒนาตน/คน/งาน/ชุมชมสังคม

(๔) ผลงานเกิดประโยชน์ต่อบุคลากร/นักศึกษา/องค์กร/ชุมชนและสังคม สามารถนำเสนอประโยชน์ขององค์ความรู้ต่อการพัฒนาคน การทำงาน นักศึกษาบุคลากร องค์กรและชุมชนสังคม โดยแสดงถึงผลจากการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลอย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๕ เกณฑ์การคัดเลือก

(๑)  ผลงานที่นำเสนอ มีเนื้อหาและกระบวนการดำเนินการที่น่าสนใจและมีลำดับขั้นตอนตามหลักการจัดการองค์ความรู้  ๑๐ คะแนน

(๒) ผลงานมีความชัดเจนขององค์ความรู้ ๑๐ คะแนน

(๓)  ผลงานสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้การนำไปใช้พัฒนาตน/คน/งาน/ชุมชมสังคม ๑๐ คะแนน

(๔)  ผลงานเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา/บุคลากร/องค์กร/ชุมชนและสังคม ๑๐ คะแนน

(๕)  ผลงานเป็น Best pastiest และสามารถนำไปขยายผล/เครือข่ายงานด้านนั้นๆ ให้ยั่งยืน ๑๐ คะแนน

รวมคะแนน ๕๐ คะแนน

ข้อ ๖ รางวัล

(๑) รางวัลชนะเลิศ ประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัล

(๒)รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประกาศเกียรติคุณ

(๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประกาศเกียรติคุณ

ข้อ ๗ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน

(๑)ประธานกรรมการ จำนวน  ๑,๕๐๐ บาท

(๒)กรรมการ  จำนวน  ๑,๐๐๐  บาท

(๓)กรรมการ จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท

(๔)กรรมการ จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท

(๕)กรรมการและเลขานุการ จำนวน  ๑,๐๐๐  บาท    

ข้อ ๘ ระยะเวลาดำเนินการและการประกาศผล

(๑) การดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่งผลงานฯรับสมัครผลงานและเก็บรวบรวมระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) กรรมการตัดสินให้คะแนนระหว่างวันที่ ๗-๘พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ประกาศผลและแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบวันที่ ๑๐พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๔) มอบรางวัลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๙ เงื่อนไขการรับรางวัล

(๑) ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ตามรายชื่อเจ้าของผลงานที่ปรากฏอยู่ในแต่ละผลงาน โดยสำนักมาตรฐานฯ จะจัดส่งให้ภายหลังเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ

(๒) ประกาศผลวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักมาตรฐานฯ ที่http://qa.rmu.ac.thและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สุด

(๓) การมอบรางวัลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเจ้าของผลงานที่ชนะเลิศอันดับ ๑ ต้องมานำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถเดินทางมารับรางวัล/ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต้องส่งตัวแทนเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานละ ๑๕ นาที่

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด