• Posted: 14 พฤษภาคม 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 967 ครั้ง

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3"

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" เพื่อให้คณาจารย์ ผู้ทำหน้าที่นิเทศงานนักศึกษา
สหกิจศึกษาเข้าใจกระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา และเพื่อให้การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษามีผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของสมาคมสหกิจไทย
จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 (สี่พันบาทถ้วน)
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ประสงค์ร่วมอบรม ภายในวันที่
25 พฤษภาคม 2562

ติดต่อ ส่งข้อมูลเข้าร่วมอบรม
FAX : 043-722117
email : coop.rmu@gmail.com
โทรสอบถาม
คุณอำนวยพร บำรุงบุญ 087-2271216
อาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์ 088-5632966
อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ 095-1801965

 

คลิกลิงค์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม