• Posted: 09 กันยายน 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 294 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

1. พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์) ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. นายชวน หลีกภัย ปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา