• Posted: 28 ตุลาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 301 ครั้ง

รายชื่อส่วนลดค่าธรรมเนียม 1/2564

ประกาศการคืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอแจ้งการโอนเงินคืนให้กับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนี้
1. กรณีนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว จะได้รับเงินคืนจากมหาวิทยาลัย 20%
โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินคืนให้กับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนผ่านการยืนยันสิทธิ์และส่งหลักฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยจะได้รับเงินโอนคืนตามเลขที่บัญชีที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตามรายชื่อที่แนบ
2. กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2564 จะได้รับส่วนลด 50% และจะดำเนินการจ่ายคืนนักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่านการยืนยันสิทธิ์และส่งหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา ตามใบชำระเงินค่าลงทะเบียนในระบบชำระค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดำเนินการพิมพ์ใบชำระเงินและติดต่อชำระเงินได้ที่เคาว์เตอร์ธนาคารหรือเคาว์เตอร์กองคลัง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อกองคลัง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4371-3587 หรือ 0-4372-2118-9 ต่อ 301 , 303 , 459
สามารถตรวจสอบราย ชื่อ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a41klWWdGUy3FGtCsgxG0Y5JTpjEVJ2g/