• Posted: 15 ธันวาคม 2566
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 840 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนจะไม่รับไม่ให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนจะไม่รับไม่ให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนจะไม่รับไม่ให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ได้เห็นชอบ

เรื่อง การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด และให้ผู้บริหารระดับสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างโดยงดรับของขวัญของกำนัลและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ทั้งนี้

ให้ถือว่าการฝ่าฝืนมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นความผิดทางวินัยอย่างหนึ่งทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น

สอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศเจตนารมณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้”

ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้อง เป็นไปตามแนวนโยบาย เป็นการป้องกันการทุจริต และพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปลอดสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าจะไม่รับไม่ให้ของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด

จากการปฏิบัติหน้าที่หรือเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ (No Gift Policy)

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(นางเนตรชนก จันทร์สว่าง)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม