• Posted: 26 ธันวาคม 2561
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 883 ครั้ง

รายชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคปกติ - กศบป 1-2561 อนุมัติ 24 ธค 2561 รับวุฒิ 12 มกราคม 2562

รายชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาคปกติ - กศบป 1-2561 อนุมัติ 24 ธค 2561 รับวุฒิ 12 มกราคม 2562
ภาค กศ.บป และภำคปกติ (เพิ่มเติม)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2561