• Posted: 26 ธันวาคม 2561
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 852 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม) ภาคกศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
ภาค กศ.บป และภาคปกติ (เพิ่มเติม)
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2561