• Posted: 08 มกราคม 2562
  • By: Webmasters
  • เปิดอ่าน: 525 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนให้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ยืมที่ตนได้รับจัดสรรและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม

ประชาสัมพันธ์ข่าวแจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนให้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ยืมที่ตนได้รับจัดสรรและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม

โดยนำใบลงทะเบียน (ทบ.20) มาจ่ายเงินส่วนเพิ่มพร้อมทั้งแจ้งยอดเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มในจำนวนที่ถูกต้องครบถ้วนที่เคาน์เตอร์ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียริต 72 พรรษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธื พ.ศ. 2562

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ) ตามปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มิเช่นนั้นแล้วนักศึกษาจะต้องพันสภาพการเป็นนึกศึกษา (กรณีชำระค่าลงทะเบียนเรียนหลังพันสภาพการเป็นนักศึกษาจ้องชำระพร้อมค่าคืนสภาพนักศึกษา 600 บาท)

 

รายละเอียดปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้