• Posted: 30 กันยายน 2562
  • By: พงษ์นัฐ  อักษร
  • เปิดอ่าน: 1,204 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาสอบวิชาศึกษาทั่วไป(GE)ย้อนหลัง 1/2562

รายชื่อนักศึกษานักศึกษาสอบวิชาศึกษาทั่วไป(GE)ย้อนหลัง 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562

สอบวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.
ห้องสอบ 150410 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)