• Posted: 29 ตุลาคม 2562
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 2,224 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อนุมัติวันที่ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/กศ.บป.
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อนุมัติวันที่ 29 ตุลาคม 2562

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะครุศาสตร์