• Posted: 07 พฤศจิกายน 2562
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 956 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/กศ.บป.ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อนุมัติวันที่ 29 ตุลาคม 2562

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/กศ.บป.ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อนุมัติวันที่ 29 ตุลาคม 2562

** ผู้มีรายชื่อนัดรับหลักฐานสาเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป **
ขั้นตอนการรับหลักฐาน
1. ดู ลำดับที่ หน้าชื่อ
2. นาใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
3. ยื่น ใบปลดหนี้ เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
**(ใบปลดหนี้รับได้ที่กองพัฒนานักศึกษาค่ะ)**