• Posted: 21 มกราคม 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 986 ครั้ง

กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ มรม. 5 ก.พ. 63

กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม THEATER (เธียร์เตอร์)
(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ)

เวลา 08.00 น. สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ จุดลงทะเบียน
- รับอาหารว่าง
- รับเบี้ยประชุม (คนละ 300 บาท) ได้รับเฉพาะคนที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. เท่านั้น


เวลา 08.00 น. สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
จุดลงทะเบียน ณ ห้อง Conference Room 2 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ

สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจำปี 2563
  - สมาชิก 1 คนสามารถเลือกลงคะแนนได้ 1 หมายเลข
สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
  - สมาชิก 1 คนสามารถเลือกลงคะแนนได้ 5 หมายเลข
สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ตรวจกิจการ ประจำปี 2563
  - สมาชิก 1 คนสามารถเลือกลงคะแนนได้ 3 หมายเลข
(การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการด้วยเครื่องลงคะแนนเสียงจาก กกต.โดยจะมีเจ้าหน้าที่จาก กกต.มาให้คำแนะนำสมาชิก ก่อนจะเดินเข้าคูหาเลือกตั้ง)


เวลา 09.00 น. ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
- พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


เวลา 09.10 น. ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
- โดยนายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล ตำแหน่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- นางสาวสมจิตร ภูผาพลอย ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ตัวแทน จากสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
- นางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ตัวแทน จากสำนักงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
- นายสิทธิพงษ์ จำปาเกตุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตัวแทน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมหาสารคาม (ธกส.)


เวลา 09.15 น. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
  3.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
  3.2 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการปรำจำปี 2562
  3.3 รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพของสหกรณ์ประจำปี 2562
  3.4 รายงานผลการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
  4.1 พิจารณาการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562
  4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562
  4.3 พิจารณาแผนธุรกิจประจำปี 2563
  4.4 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2563
  4.5 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันประจำปี 2563
  4.6 พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2563
  4.7 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563
  4.8 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2563
  4.9 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการประจำปี 2563
  4.10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2563
  4.11 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ประจำปี 2563
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- จับสลากของรางวัลต่างๆ


เวลา 11.30 น. จับฉลากของรางวัล ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ดังนี้
- สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล
- ไมโครเวฟ จำนวน 10 รางวัล
- ชุดหม้อทอดไร้น้ำมัน จำนวน 10 รางวัล
- ชุดหม้ออบลมร้อน จำนวน 5 รางวัล
- พัดลม จำนวน 10 รางวัล
- เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 5 รางวัล
- ชุดเครื่องนอน จำนวน 10 รางวัล
- ชุดหม้อสุกี้ จำนวน 10 รางวัล
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 20 รางวัล

(เงื่อนไข* 
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และอยู่ในที่ประชุมเท่านั้น
- กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมศึกษาดูงานกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด หากท่านใดไม่ได้เข้าร่วม ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถนำบุคคลอื่นมาแทนได้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทัศนศึกษาดูงาน ต้องลงชื่อยืนยันการรับสิทธิ์พร้อมแจ้งชื่อ ณ สหกรณ์หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

เวลา 12.00 น. ประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม
(เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทางสหกรณ์จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)
หมายเหตุ *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ ชุดที่ 7
http://www.rmucoop.com/page-news-view.php?id=38

กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 7
http://www.rmucoop.com/page-news-view.php?id=37

รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
http://www.rmucoop.com/page-news-view.php?id=39