• Posted: 31 มกราคม 2563
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 773 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

*** หมายเหตุ ***
   ข้อมูลนี้จะแสดงที่ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ให้นักศึกษาตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
รายชื่อนี้เป็นรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 เท่านั้นไม่ใช่รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา 2/2562
ให้นักศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, ชื่อ-สกุล(E), วัน-เดือน-ปีเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม สัญชาติ, ศาสนา และ สถานที่เกิด ในระบบให้เรียบร้อย
หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
** สำหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้แก้ไขให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **