• Posted: 04 กุมภาพันธ์ 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 881 ครั้ง

ขอเชิญชาว มรม. กรอกข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking

ขอความร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยด้วยการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking ซึ่งมีเกณฑ์การจัดอันดับประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด

  1. Presence คือจำนวนเว็บเพจทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนหลักของมหาวิทยาลัย 5%
  2. Visibility (impact) คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย 50%
  3. Openness คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10% (อันดับที่นำเสนอครั้งนี้)
  4. Excellence คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago 35%
    อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดอันที่ 1 และ 2 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปพอสมควรแล้ว ส่วนตัวชี้วัดอันดับที่ 3 และ 4 เป็นความร่วมมือของบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน คือ การตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล scimago ตลอดจนวารสารออนไลน์อื่นๆ ซึ่งถูกรวมไว้ในฐานข้อมูล Google Scholar

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนตัวชี้วัดอันดับของมหาวิทยาลัยและเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการของบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จึงของความร่วมมือและอนุเคราะห์กรอกข้อมูลทางวิชาการเล็กน้อยตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัยของเราเป็นอย่างยิ่ง
กรอกข้อมูล : คลิก https://forms.gle/RUi3dfsbdnBKCAWE6


ขอเชิญเราชาว มรม ทุกท่านทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกัน สมัครใช้งาน google scholar เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มอันดับมหาวิทยาลัย
คู่มือ: คลิกที่นี่

หมายเหตุ
อีเมลยืนยันให้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยจัดให้เท่านั้น