• Posted: 12 มีนาคม 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,359 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) พ.ศ. 2563