• Posted: 14 มีนาคม 2563
  • By: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • เปิดอ่าน: 3,482 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อนุมัติสาเร็จการศึกษาวันที่ 12 มีนาคม 2563

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลสาเร็จการศึกษา
ภาคปกติ/กศ.บป.
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
อนุมัติสาเร็จการศึกษาวันที่ 12 มีนาคม 2563

** ผู้มีรายชื่อนัดรับหลักฐานสาเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป **
ขั้นตอนการรับหลักฐาน
1. ดู ลำดับที่ หน้าชื่อ
2. นาใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท
3. ยื่น ใบปลดหนี้ เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน
**ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 กองคลังและงานทะเบียนรับขึ้นทะเบียนบัณฑิตบริเวณชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา**