• Posted: 25 สิงหาคม 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,224 ครั้ง

ยกเลิกรายชื่อคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเฉพาะคณาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง ยกเลิกรายชื่อคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเฉพาะคณาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2563