• Posted: 26 สิงหาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,676 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2553 (ฉบับที่ 3)

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไปรายงานตัวภายในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์