• Posted: 08 ตุลาคม 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 669 ครั้ง

โครงการอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมอีสาน

กำหนดการ

โครงการอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมอีสาน (ฮีต 12 คอง 14) : บุญเดือน 12 

ณ  ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

.............................................................................................................................................................

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม  2563

เวลา 08.00-08.30 น.    ลงทะเบียน

เวลา 08.30-09.00 น.    พิธีเปิด  กล่าวรายงาน  โดย  ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธ์  แดงหยง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

                                กล่าวเปิดโครงการ โดย  อาจารย์พิราภรณ์  พันธุ์มณี  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เวลา 09.00-10.00 น.    - เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมอีสาน (ฮีต 12 คอง 14) : บุญเดือน 12 หัวข้อ  ความเป็นมาและความสำคัญของประเพณี  ฮีต 12 คอง 14 กรณี : บุญเดือน 12 (บุญกฐิน)  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 

พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโน  ป.ธ.9 รองเจ้าคณะอำเภอวาปีประทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร   พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทวน  บุญปก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณภา   ผู้ดำเนินรายการ

เวลา 10.00–10.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15-12.15 น.    - เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมอีสาน (ฮีต 12 คอง 14) : บุญเดือน 12 (ต่อ) เรื่อง  ความสำคัญของประเพณี  บุญเดือน 12 (บุญกฐิน)  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่   

พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโน  ป.ธ.9 รองเจ้าคณะอำเภอวาปีประทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร   พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทวน  บุญปก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณภา   ผู้ดำเนินรายการ

เวลา 12.15-13.15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.15-14.15 น.    ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่ม สรุปความคิดจากการเสวนา “ประเพณีวัฒนธรรมอีสาน (ฮีต 12 คอง 14) : บุญเดือน 12  จากอดีตถึงปัจจุบัน” ดำเนินรายการโดย ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธ์ แดงหยง และคณะ

เวลา 14.15–14.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.30-16.00 น.    วิเคราะห์ประเด็นความรู้ที่ได้รับและอภิปราย ดำเนินรายการโดย ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธ์  แดงหยง  และคณะ

เวลา 16.00-16.30 น.    -เสร็จสิ้นโครงการ