• Posted: 11 มีนาคม 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,458 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผุ้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม พ.ศ. 2564

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

แบบประมวลประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ  เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564