• Posted: 23 มีนาคม 2564
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,336 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อนุมัติวันที่ 23 มีนาคม 2564 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป.
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
อนุมัติวันที่ 23 มีนาคม 2564
ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) วันที่ 26 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการรับหลักฐาน
   1. ดู ลำดับที่ หน้าชื่อ
   2. นำใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท
   3. ยื่น ใบปลดหนี้ เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน