• Posted: 20 กรกฏาคม 2564
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,672 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป./ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 อนุมัติวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 รับใบงานผลการศึกษา (Transcript ) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป./ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 อนุมัติวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

ผู้มีรายชื่อ ได้ รับใบงานผลการศึกษา (Transcript ) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
              รับใบรับรองคุณวุฒิ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
              ผู้มีรายชื่อ ตก ให้ขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์
  คณะครุศาสตร์