• Posted: 23 กรกฏาคม 2564
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,407 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาภาคกศ.บป./ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 อนุมัติวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาภาคกศ.บป./ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
อนุมัติวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

หลักฐานสำเร็จการศึกษา
   * รับ Transcript วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
   * รับใบรับรองคุณวุฒิ (หลังสภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564)
   ** หรือนักศึกษาสามารถรับ Transcript + ใบรับรองคุณวุฒิ ทั้งสองฉบับได้ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป