• Posted: 24 สิงหาคม 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 304 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564