• Posted: 15 กันยายน 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 826 ครั้ง

15/09/64 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝังตัว

 

วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม ประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนการฝังตัวเพื่อพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ” ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝังตัวกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างบุคลากรแกนนำต้นแบบ “คนของพระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น” ที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการแจกคู่มือสำหรับบุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่มีข้อมูลประกอบไปด้วย กำหนดการการออกฝังตัว สถานที่ การเดินทางไปราชการ แบบรายงาน หลักฐานประกอบ ขั้นตอนการเบิกจ่าย เป็นต้น

ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ได้กำหนดให้บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน/ฝังตัวในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จำนวน 20 วันทำการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยบุคลากรที่จะไปฝังตัวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว เพื่อเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริบทมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่เข้าใจหน้าที่และสิทธิของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม พัฒนาภาวะผู้นำ/ผู้บริหาร การพัฒนาผู้สอน/การสอน/กระบวนการเรียนรู้ นำมาพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ออกไปตามภารกิจบทบาทหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝน

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กันยายน 2564 และมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งผู้เข้ารับการประชุมออกเป็น 2 รอบ เช้า-บ่าย รวมกันรอบละไม่เกิน 50 คน ซึ่งในรอบเช้าเป็นกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ส่วนรอบบ่ายเป็นกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ...