• Posted: 24 พฤศจิกายน 2564
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 2,721 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ และภาค กศ.บป. (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อนุมัติวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาค ปกติ และภาค กศ.บป. (เพิ่มเติม)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
อนุมัติวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564


** หมายเหตุ ** (ตัดเกรดถึงงานทะเบียน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.)
ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564)

ผู้มีรายชื่อ ตก ให้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564