• Posted: 25 พฤศจิกายน 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,504 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย ถือว่าท่านสละสิทธิ์