• Posted: 07 มิถุนายน 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,028 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2565 (สายสนับสนุน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งข้าราชการ หรือพนักงานในสถานอุดมศึกษา หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ สายสนับสนุน เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. 2565