• Posted: 17 สิงหาคม 2565
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 458 ครั้ง

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อนุมัติจบวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 10 คน (รอบเดือนกรกฎาคม 2565) ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
อนุมัติจบวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 10 คน (รอบเดือนกรกฎาคม 2565)
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565
รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript) วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป