• Posted: 12 กันยายน 2565
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 790 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) พ.ศ.2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) พ.ศ.2565