• Posted: 20 กันยายน 2565
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 955 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) พ.ศ.2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) พ.ศ.2565