• Posted: 03 พฤศจิกายน 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 329 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2565 และแบบประมวลประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่องรคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2565 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565